دسته محصول
سبد خرید 0

محصولات جدید

اشتراک مجلات بازاریابی
تمامی محصولات
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار - شماره 54
10000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار- 54 به همراه CD
12000 تومان
ماهنامه بازاریاب بازارساز - شماره 35
7000 تومان
ماهنامه بازاریاب بازارساز - شماره 34
7000 تومان
ماهنامه گزیده مدیریت شماره 187
9000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار- 53 به همراه CD
12000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار- 52 به همراه CD
12000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار-51 به همراه CD
12000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار- 50 به همراه CD
12000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار- 49 به همراه CD
12000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار- 48 به همراه CD
12000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار- 47 به همراه CD
11000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار- 46 به همراه CD
11000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار- 45 به همراه CD
11000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار- 44 به همراه CD
11000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار- 43 به همراه CD
11000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار -42 به همراه CD
11000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار-41 به همراه CD
10500 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار-40 به همراه CD
10500 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار-39 به همراه CD
10500 تومان

اولین نفر از تازه های انتشارات بازاریابی باخبر شوید !