دسته محصول
سبد خرید 0

محصولات جدید

اشتراک مجلات بازاریابی
تمامی محصولات
اشتراک یکساله دوماهنامه توسعه مهندسی بازار (تهران) 1395
75000 تومان
اشتراک شش ماهه دوماهنامه توسعه مهندسی بازار (تهران)1395
37500 تومان
اشتراک یک ساله بازاریاب و بازارساز (شهرستان) 1395
124000 تومان
اشتراک نه ماهه بازاریاب و بازارساز(شهرستان) 1395
98000 تومان
اشتراک شش ماهه بازاریاب و بازارساز (شهرستان) 1395
67000 تومان
اشتراک سه ماهه بازاریاب و بازارساز (شهرستان) 1395
34000 تومان
اشتراک یکساله بازاریاب و بازارساز(تهران) 1395
114000 تومان
اشتراک نه ماهه بازاریاب و بازارساز(تهران) 1395
90000 تومان
اشتراک شش ماهه بازاریاب و بازارساز(تهران) 1395
62000 تومان
اشتراک سه ماهه بازاریاب و بازارساز(تهران) 1395
31000 تومان
ماهنامه گزیده مدیریت شماره 185
9000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار - شماره 52
10000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار - شماره 51
10000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار - شماره 50
10000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار - شماره 49
10000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار - شماره 48
10000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار - شماره 47
9000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار - شماره 46
9000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار - شماره 45
9000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار - شماره 44
9000 تومان

اولین نفر از تازه های انتشارات بازاریابی باخبر شوید !