دسته محصول
سبد خرید 0

محصولات جدید

اشتراک مجلات بازاریابی
تمامی محصولات
اشتراک یک ساله بازاریاب و بازارساز (شهرستان) 1395
124000 تومان
اشتراک نه ماهه بازاریاب و بازارساز(شهرستان) 1395
98000 تومان
اشتراک شش ماهه بازاریاب و بازارساز (شهرستان) 1395
67000 تومان
اشتراک سه ماهه بازاریاب و بازارساز (شهرستان) 1395
34000 تومان
اشتراک یکساله بازاریاب و بازارساز(تهران) 1395
114000 تومان
اشتراک نه ماهه بازاریاب و بازارساز(تهران) 1395
90000 تومان
اشتراک شش ماهه بازاریاب و بازارساز(تهران) 1395
62000 تومان
اشتراک سه ماهه بازاریاب و بازارساز(تهران) 1395
31000 تومان
ماهنامه گزیده مدیریت شماره 185
9000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار - شماره 52
10000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار - شماره 51
10000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار - شماره 50
10000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار - شماره 49
10000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار - شماره 48
10000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار - شماره 47
9000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار - شماره 46
9000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار - شماره 45
9000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار - شماره 44
9000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار - شماره 43
9000 تومان
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار - شماره 42
8500 تومان

اولین نفر از تازه های انتشارات بازاریابی باخبر شوید !