وبسایت شخصی پرویز درگی معلم بازاریابی

راز ثروت

«نه پول را خیلی عزیز بدانید و نه بی ارزش. پول خدمتکار خوبی است، ولی رئیس بسیار بدی است»- الکساندر دو...
20 خرداد 1398