نام محصول: مبانی تحقیقات کاربردی

نویسنده/مترجم: آیزاک استیون-سینا قربانلو
سال انتشار: 1389
قیمت: 4800 تومان
  • کد محصول: 9789643177720
  • نوع محصول: کتاب
  • دسته بندی: تحقيقات بازاريابي و نتورکمارکتينگ
  • وزن: 700 گرم

محصولات مرتبط

نيازي به اثبات اين ادعا نيست که پژوهش به معناي ناب آن که با سنجش سر و کار دارد ، در ايران با کاستيهايي رو به رو است . کافي است به سمينارهاي بين المللي در حوزه هاي بازاريابي ، مديريت ، .... برويد که در ايران برگزار مي شود . گاه پژوهشهايي ارائه مي شود که عمدتاً در قالب پايان نامه هاي دانشگاهي آغاز و انجام يافته و دفاع شده است . تعجب مي کنيد از اينکه چگونه خطاهايي ساده از آغاز قرين پژوهش بوده و تا پايان ، نتيجه­ي تحقيق را تحت تاثير قرارداده است ؛ بي آنکه پژوهشگران متوجه آن باشند . اين نمونه ها اندک نيست و براي رهايي از اين خطاها بايد کاري کرد و آن اقدام بايسته اي است که فضاي نظام آموزشي کشور را در بر گيرد . آسيب شناسي فضاي نظام آموزشي کشور در حوزه­ي بازاريابي دپارتمان تحقيقات بازار در شرکت TMBA از آغاز تاسيس اين شرکت در سال 1383 راه اندازي شد. در طول اين سالها ، آرزويم حضور پژوهشگران کارآمدي بود تا براي بالندگي شرکتها و بنگاهها و موسسات ايران ، فعاليت تحقيقات بازار را با صحت و دقت به انجام رسانند. همواره با تعدادي از صاحبنظران رو به رو بودم که به رغم توانمنديهاي آموزشي ، دانش و تجربه­ي کافي حوزه­ي تحقيقات بازار نداشتند . از اين رو همواره با تعداد زيادي پروژه هاي تحقيقاتي سر و کار داشتيم که مجال انجام تمامي آنها نبود . و اين نيز دليلي نداشت جز آنکه همکاران محدودي در اين زمينه حضور داشتند که فرصتها و وقت به آنها اجازه نمي داد تا تمامي اين پروژه ها را انجام دهند، اين در حالي بود که تمام وقت خود را صرف فعاليتهاي پژوهشي کرده بودند. به مرور دريافتم تا با پرورش نيروهاي جوان در کنار زبدگان دپارتمان تحقيقات بازار اين مهم را به انجام رسانم. باز هم با دانشجويان پر تلاشي رو به رو شدم که دانش بسيار اندکي در حوزه­ي تحقيقات بازار داشتنـد و از ديـگر سـو نـيز تمايـلي بـراي " استخوان خرد کردن" در اين راه نداشتند. بعدها دريافتم اتفاق غم انگيزي در نظام آموزشي کشور در حوزه­ي بازاريـابي رخ داده اسـت که درست برخـلاف تصـورم ، تقريباً همه گير بود . درسهايي نظير تحقيقات بازار در دوره­ي کارشناسي ارشد به صورت سميناري برگزار مي شد و مي شود ! يعني دانشجويان به گروههايي چند نفري تقسيم مي شوند که عهده­دار ارائه­ي مطالب هستند و استاد و ديگر دانشجويان حاضر در کلاس ، نقش شنوندگان را بر عهده دارند . هنوز تصور اين وضعيت برايم دشواراست . چگونه مي توان براي مواردي چون طرح تحقيق – مصاحبه­ي عميق- توفان مغزي و نمونه گيري ، انتظار داشت که دانشجويي آن را در حد توضيحات شفاهي براي همکلاسيها تعريف کند ! به نظر مي رسد چنين شيوه اي براي برخي از دروس ادبيات فارسي نيز نامطلوب باشد ، چه رسد به درسهايي که از اساس افزون برآگاهيهاي وسيع نظري مستلزم دانش تجربي است که بايد به صورت عملي آن را تشريح کرد و مسأله يا مسائلي را حل کرد ، و با تمرينهاي مکرر و مطالعه­ي مقالات پژوهشي به جايگاهي رسيد که اصول و نحوه عملياتي کردن يک بخش علمي بازاريابي را آموخت و در موقعيت مقتضي آن را به کار گرفت . شيوه­ي ديگري نيز در برخي از دانشگاهها براي آموزش درس تحقيقات بازار رواج يافت و آن اينکه دانشجو سه مقاله­ي پژوهشي را ترجمه مي کرد تا بداند از اين طريق پايه و اساس کار پژوهش چيست ، مدل آماري ياد بگيرد ، با روش نمونه گيري آشنا شود ، و در نهايت بداند که بخش پاياني يعني بحث را چگونه تدوين سازد . اين شيوه قطعاً در جايگاه خودش بسيار مطلوب است ، اما براي آموزش درس " تحقيقات بازاريابي " آن هم براي دانشجوي تازه کار سودمند نيست و در عمل يادگيريهاي جسته و گريخته اي را تقديم دانشجو خواهد ساخت که در آينده بايد براي حذف خطاها، تلاشهاي بيشتري را انجام دهد . به نظر مي رسد آموزش " بيش از "پژوهش " در جامعه­ي ايران رواج دارد و اين از شگفتيهاي نظام آموزشي کشور ما است که مي توان "آموزش " داد بي آنکه " پژوهش " پشتوانه­ي کار آموزشي باشد ! به تبع آن کتابهايي که در اين باره تاليف و ترجمه شده نيز همچنان اندک شمارند . همين عامل مانع از آن شده که صاحبنظران بتوانند فرصتهاي خودآموزي را براي خود مهيا سازند . بگذريم از آنکه همان معدود کتابها نيز گاه آنچنان در وادي واژه هاي مغلق در غلتيده اند که جز براي آگاهان دانا و پر بصيرت ، سودي براي ديگران ندارد . با چنين ترسيمي ناقص از فضاي پژوهش ، ارزشمندي کتابهايي از اين نوع که پيش روي شما است،بيش از پيش خواهد شد. چرا که اين کتابها ،مبناي يادگيري را براي دانشجويان تازه کار قرار داده اند . گو آنکه براي صاحبنظران کارآزموده که سالها فعاليت پژوهشي را دنبال مي کنند ، کتاب همچنان بسيار سودمند است . ويژگيهاي کتاب تحقيقات کاربردي و سودمندي آن در ميدان عمل اين کتاب به صورت خطوط راهنما عمل مي کند و کافي است محقق دريابد پژوهشي که به دنبال آن است از نوع توصيفي است . به مجرد اين اطلاع ، به صفحات مربوطه رجوع خواهد کرد و متوجه مي شود که چه خطاهايي پيش روي اوست ، و چه اقداماتي را بايد براي رهايي از اين خطاها پيگيري کند. همچنين است اگر دريابد پژوهش او از نوع همبستگي است يا علّي است يا .... مهمتر از همه آنکه ، اين کتاب به عنوان معيار ، الگويي پيش روي دانشجويان و صاحبنظران مي گشايد تا هر شخصي با هر دانشي بتواند پژوهشهاي انجام شده را نقد کند ، خطاهاي آن را ارزيابي کند ، راههاي برون رفت از خطاها را برشمارد . چنين کتابي بسيار مفيد است و اجازه مي دهد تا بسياري از دانشجويان قادر باشند خطاهاي صاحبنظران را که در پژوهش رخ داده است ، مورد بازبيني قرار دهند . اين چنين جسارتي به دانشجو و استادان صاحبنظر اين نکته­ي تأمل انگيز را مي آموزد که پژوهش از نوع ناب آن که با سنجش سر و کار دارد ، داراي معيارها و استانداردهايي است که نمي توان از آن عدول کرد ، و عدول از آن باعث آشکار شدن ناآگاهيها مي شود . براي کاهش اين ناآگاهيها نيز بايد مطالعه کرد و کتابهايي از اين نوع کتاب يعني تحقيقات کاربردي را بيشتر و با دقت مطالعه کرد. پژوهشگر گرانمايه ، استاد سينا قربانلو ، با چنين درايتي ، با کوله باري درخشان از تجربه­ي ساليان دراز در ارزيابي پژوهشها ، اين کتاب را برگزيدند تا جامعه­ي علمي از آن بهره هاي فراوان ببرد. نگاه تيزبين او را بايد ستود که به جاي حاشيه روي در پژوهش ، کتابي را برگزيدند که معيارها و الگوهاي پژوهشي را با نثري ساده و آسان اما کارآمد و کاربردي تقديم خوانندگان مي کند . اينجانب در طول سالها فعاليت در حوزه­ي تحقيقات بازاريابي و در شرکت TMBA همواره با پژوهشگران و صاحبنظراني سر و کار داشته ام که براي اجراي فعاليتها در دپارتمان تحقيقات بازار آماده به کار بودند . در طول اين فعاليتها ، براي رهايــي از سليقه ها ، داشتن معياري براي نقد و بررسي پژوهشها يک ضرورت حياتي بود. مطالعه­ي اين کتاب توانست بسياري از آرزوهايم را عملي سازد . از اين پس ، با حضور چنين معياري قابل اتکا مي توان پژوهشها را ارزيابي کرد و مقهور نام آوري نام بزرگان نشد و يا پشتکار دانشجويي را ستود که با رنج و زحمت فراوان ، پژوهشي را به ثمر مي رساند. همچنين اين معيار را در اختيار کارفرما قرارداد تا او نيز پژوهش انجام شده را مورد نقد قرار دهد. قطعاً بسياري از مراکز پژوهشي و تحقيقي به دنبال اين چنين معياري هستند تا بتوانند خود را از سليقه ها و دانشهاي جسته و گريخته برهانند. اميد آنکه بالندگي فضاي پژوهشي کشور بيش از پيش مهيا شود و اين کتاب که به عنوان خودآموزي آسان خوان تدوين يافته ، صاحبنظران و دانشجويان را مدد رساند. با افتخار اعلام مي کنم در طول سالهايي که فعاليت پژوهشي در شرکت TMBA انجام شد ، مرهون دانش پر تجربه­ي همکاران ارزشمندم بودم که با حداقل منابع فارسي ، راه خود را از طريق منابع خارجي گشودند و همواره پرسشهاي فراوان کارفرمايان را درباره­ي پژوهش پاسخگو بودند و اين نيز مستلزم تلاشي بيش از اجراي فعاليتهاي تحقيقاتي بود. اينک با حضور اين کتاب يعني کتاب تحقيقات کاربردي و ديگر کتابهايي که خوشبختانه در جامعه در حال انتشار است ، کارفرمايان و تيم کارشناسي آنها قادرند از پيش به نقد پژوهش انجام شده بپردازنــد، و پژوهشگــران نيز ، وقـت خـود را به خـود فـعاليت پژوهـشي اخـتصاص مي دهند و اين چنين ، انجام فعاليتهاي پژوهشي سرعت بيشتري خواهد گرفت که آرزوي پژوهشگران است . شايسته ­ي تکرار است همين جا از محققان و مترجمان ساعي دعوت مي شود براي گسترش فضاي پژوهش با ارائه ­ي آثار خود، ما را در انتشار اين کتابها ياري رسانند؛به اميد آنکه با اجراي پژوهشهاي دقيقتر ، فضاي آموزش نيز بيش از گذشته غني شود.

ارسال نظر

برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید.


نظرات کاربران

هیچ کاربری هنوز نظری ارسال نکرده است.

مشاهده موارد بیشتر مشاهده موارد بیشتر مشاهده موارد بیشتر مشاهده وبلاگ‌ها