نام محصول: کتاب روش گرگ (فروش خط مستقیم)

متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست.
می‌توانید از طریق لیست پایین صفحه، از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید.
  • کد محصول: 9786226663526
  • نوع محصول: کتاب
  • دسته بندی: فروش پخش و توزیع
  • وزن: 510 گرم

 درباره‌ی کتاب روش گرگ

ﺟﺮدن ﺑﻠﻔﻮرت در ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎور ﻓﺮوش ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻫﻤﻪ‌ى روزﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ و ﻣﺠﻠﻪ‌ﻫﺎى ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ، وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل، ﻟﺲ‌آﻧﺠﻠﺲ ﺗﺎﯾﻤﺰ، ﺗﺎﯾﻤﺰ (ﻟﻨﺪن) در ﻣﻮرد ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﺳﺎزى و ﻓﺮوش ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اراﺋﻪ داده و ﮐﺘﺎب‌ﻫﺎى ﭘﺮﻓﺮوﺷﻰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﺑﻪ ﻫﺠﺪه زﺑﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺟﺮدن ﺑﻠﻔﻮرت از ﺳﯿﺴﺘﻢ «ﻓﺮوش و ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﺳﺎزى ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ» اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺮوﻫﻰ از اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻓﺮوش و اﻓﺮاد ﮐﻢ‌درآﻣﺪ را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺣﺮﻓﻪ‌اى ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.

 او ﺑﻪ ﻣﺪد اﺳﺘﺮاﺗﮋى‌ﻫﺎى اﺟﺮاﯾﻰ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺮاى ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎ و ﺗﯿﻢ‌ﻫﺎى ﻓﺮوش ﺧﻮد ﺛﺮوت ﻫﻨﮕﻔﺘﻰ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﻰ ﮐﺎر ﺑﻠﻔﻮرت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ‌ى ﺗﮑﻨﯿﮏ‌ﻫﺎ، اﺳﺘﺮاﺗﮋى‌ﻫﺎ و ﻧﮑﺎﺗﻰ را ﮐﻪ او در ﻣﻮرد ﻫﻨﺮ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﺳﺎزى و ﻓﺮوش ﻣﻰ‌ﮔﻮﯾﺪ، در ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻌﻰ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ درآﻣﺪه و اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ﺟﺮدن ﺑﻠﻔﻮرت درﮐﺘﺎب «روش ﮔﺮگ» ﮐﺪ ﺷﯿﻮه‌ى ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﮐﺮدن ﻫﺮ ﮐﺴﻰ را ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎرى ﻣﻰ‌ﺷﮑﻨﺪ و ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن را ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻦ، ﺗﺤﺼﯿﻼت ﯾﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزش ﻣﻰ‌دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه، ﻣﺬاﮐﺮه‌ﮐﻨﻨﺪه، ﺗﻤﺎم‌ﮐﻨﻨﺪه، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﺨﻨﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

 فهرست کتاب روش گرگ

پیشگفتار: تولد یک سیستم فروش

فصل1: رمزگشایی کد فروش و تاثیرگذاری

فصل2: ابداع خط مستقیم

فصل3: چهار ثانیه‌ی اول

فصل4: تن صدا و زبان بدن

فصل5: مدیریت حالت

فصل6: یک فرمول مطمعن برای مدیریت حالتان

فصل7: تن صدای پیشرفته

فصل8: زبان بدن پیشرفته

فصل9: هنر مشتری یابی

فصل10: ده قانون مشتری یابی خط مستقیم

فصل11: هنر و علم ارائه‌ی فروش در سطح جهانی

فصل11: هنر و علم ارائه‌ی فروش در سطح جهانی

فصل12: هنر و علم حلقه

ارسال نظر

برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید.


نظرات کاربران

هیچ کاربری هنوز نظری ارسال نکرده است.

محصولات مرتبط

مشاهده وبلاگ‌ها مشاهده موارد بیشتر مشاهده موارد بیشتر